66-159

ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ง30217 กาสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น