66-159

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง30217 กาสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น