อาหารหลัก 5 หมู่ น่ารู้

นภาพร รักดี

โรงเรียนบ้านนาเคียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. เพื่อให้เด็กรู้ประโชยน์ของอาหารทั้ง 5 หมู่

2. เพื่อให้เด็กรู้การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย