ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • 1.อธิบายวิธีการจัดการสารสนเทศได้
  • 2.มีความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการจัดการสารสนเทศ
  • 3.สามารถจัดการสารสนเทศได้