คอมพิวเตอร์ (ตัดต่อวีดีโอ1) 1/2559

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนออนไลน์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม การตัดต่อวีดีโอ 1