คอมพิวเตอร์ (ตัดต่อวีดีโอ1) 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนออนไลน์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม การตัดต่อวีดีโอ 1