ปวส1-2com59

อภิรดา ม่วงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ