ปวส1-2com59

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ