ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาำการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์