ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จุฑามาศ เพ็ชรคงทอง

โรงเรียนวัดโบสถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบงานนำเสนอ