0041001 Mathematics and Computer for Daily life ภาคฤดูร้อน นักศึกษาโลจิสติกส์ (สมทบ)

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์และการจัดการระบบการขนส่ง