MBC0510 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ ปัญหาที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ Data Flow Diagram (DFD) พจนานุกรมข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาการออกแบบระบบ การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบขบวนการ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบฟอร์ม การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ และการออกแบบรายงาน