homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาว รายา ปัญจมานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2034

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีเนื้อหาำการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)