homeภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นาย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2036

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)