homeภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
person
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นาย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2036

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)