การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี