การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี