ปวส1 อาหาร59

อภิรดา ม่วงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ