ปวส.1คอ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับแจ้งการบ้านและส่งงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ