ปวส.1คอ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับแจ้งการบ้านและส่งงานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ