ง22101 ม.2/23

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2