ง22101 ม.2/23

ณัฐชานันท์ เธียรไกรสิน

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2