การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี