เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1/1คท(ดอกไม้)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งการบ้านและการส่งการบ้าน