เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1คอ(ทวิ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งงานและส่งการนักเรียนนักศึกษา