เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส1คอ(ทวิ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้เพื่อการแจ้งงานและส่งการนักเรียนนักศึกษา