ภาษาไทยพื้นฐาน ปวช. 2000-1101

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่าน ข่าวฯ