ปวช.2/1 คหกรรมเพื่อการโรงแรม

คำอธิบายชั้นเรียน

-