เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THAI FDA ICT 59/1 (ปีการศึกษา 2559 ผลัด 1, 3) แขนงสารสนเทศด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558