ม.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1/1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์