ง31101-2559

อภิเดช จิตรมุ่ง

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4