ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปวส.2

กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง