ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปวส.2 ปี2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง