เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1

กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)