เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1 ปี2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)