การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.2

กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.2 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง