ผู้สอน
พรเพ็ญ ขวัญพัทลุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ง 32101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20427

สถานศึกษา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒ คาบ
: สัปดาห์ : ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิจ
*************************

ศึกษางาน วิเคราะห์งานธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพร้อมและ
ข้อควรคำนึงในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการและตัดสินใจ แก้ปัญหา และการทำโครงงานธุรกิจ ภาพยนตร์สั้นธุรกิจ SMEs การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก มีนิสัย รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่า นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗
รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด ๗ ข้อโครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( งานธุรกิจ )
รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลาเรียน ๒ คาบ
: สัปดาห์ : ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิจ

หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

สื่อ/ภาระงาน

น้ำหนัก

ธุรกิจ และการประกอบการ

ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗

- ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

- การเตรียมทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- ขั้นตอนเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ , และความจำเป็นต้องทำโครงการ

- จรรยาบรรณ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

- การประกอบธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๐

 • ศึกษาใบความรู้/แบบฝึกหัด
 • -๒๐
 • แหล่งเงินทุน และแผนธุรกิจเบื้องต้น

  ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗

  - ความหมายประเภท และแหล่งที่มาของเงินทุน

  - แผนธุรกิจ

  ศึกษาใบความรู้/แบบฝึกหัด

  ๒๐

  การเลือกทำเลที่ตั้ง

  ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗

  -ประเภทของทำเลที่ตั้ง

  ศึกษาใบความรู้/แบบฝึกหัด

  ๑๐

  สอบกลางภาค

  ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗

  แบบทดสอบ

  ๒๐

  โครงงานธุรกิจ
  ภาพยนตร์สั้น

  ธุรกิจ SMEs

  ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,
  ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗

  - โครงงานธุรกิจ

  - การสร้างแบบสำรวจ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

  - การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ

  ๑๒

  รายงานโครงงาน

  ๓๐

  รวมตลอดภาคเรียน

  ๔๐

  ๑๐๐