ม.4/4-58

นภัสสร ด้วนเล็ก

โรงเรียนสภาราชินี2

คำอธิบายชั้นเรียน