42-159

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30201 ชื่อวิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น