เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

42-159

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ง30201 ชื่อวิชา การสร้างงานแอนิเมชั่น