วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกปีที่ 6 -2559

คำปอง วังคีรี

โรงเรียนวัดนิมมานรดี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์