เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 , 6/2 และ 6/3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 108 คน นักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 89 คน

แยกเป็นนักเรียน ม.6/1 39 คน ชาย 3 คน หญิง 36 คนม.6/2 38 คน ชาย 12 คน หญิง 26 คน ม.6/3 31 คน ชาย4 คน หญิง 27 คน