เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

26-4102-2001 เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 - 5)

(Computer Aids Drafting Mold and Die)

วิชาบังคับก่อน :ไม่มี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์รูปแบบทรงตันสามมิติ (Solid Modeling)รูปแบบพื้นผิวสามมิติ

(Surface Modeling)

2.เขียนภาพประกอบเขียนภาพฉายภาพช่วยภาพตัดกำหนดขนาดสัญลักษณ์เขียนตารางวัสดุ

3. กำหนดพิกัด GD&T ในแบบงาน

4. นำชิ้นส่วนมาตรฐานมาใช้ในงานเขียนแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์รูปแบบทรงตันสามมิติ (Solid Modeling)รูปแบบพื้นผิวสามมิติ (Surface Modeling)เขียนภาพประกอบเขียนภาพฉายภาพช่วยภาพตัดกำหนดขนาดสัญลักษณ์เขียนตารางวัสดุกำหนดพิกัด GD&T ในแบบงาน นำชิ้นส่วนมาตรฐานมาใช้ในงานเขียนแบบ