ปวช com 1-2 59

อภิรดา ม่วงทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2559