ปวช com 1-2 59

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 2559