การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2

กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวส. สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง