เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ และ/หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปเล่มของรายงานที่เป็นระบบ

Self-study in topics related to political science and/or public administration from advisers and systematic research report is required