พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.3 ปี2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รหัสวิชา 2204-2006 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง