พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.3

กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รหัสวิชา 2204-2006 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง