homeCUP Manager รุ่นที่ 3
personperson_add
CUP Manager รุ่นที่ 3

ผู้สอน
นายแพทย์ พุทธา สมัดไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CUP Manager รุ่นที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2047

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)