homeCUP Manager รุ่นที่ 3
person
CUP Manager รุ่นที่ 3

ผู้สอน
นายแพทย์ พุทธา สมัดไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
CUP Manager รุ่นที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2047

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)