การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย(BC1D'58)

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร