ปฏิบัติการชีวเคมี 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตาหกรรมอาหาร