ปฏิบัติการชีวเคมี 1

อุไรวรรณ วัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตาหกรรมอาหาร