คอมพิวเตอร์ ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5