เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 2/1 15-111-201กลศาสตร์วิศวกรรมEngineering Mechanics 3(3-0-6) (อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

15-111-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

Engineering Mechanics

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ระบบแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตร์และ

จลนพลศาสตร์ของอนุภาค จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง กฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม

Force systems; force resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics

and kinetics of particles; kinematics and kinetics of rigid body;

Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and

momentum