Information Retrieval

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการของระบบค้นคืนสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์คำศัพท์และสต๊อปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสเตมมิ่ง การจัดทำอรรธถาภิธาน กลยุทธิ์การค้นหา การดำเนินการแบบบูล การหาเลขที่อยู่แบบแฮช ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มผกผัน แฟ้มลายเซ็น การประเมินผล การจัดลำดับ วิธีการนำโมเดลในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล