เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​เทอม 2/2 15-111-203 อุณหศาสตร์ Thermal Sciences 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

15-111-203 อุณหศาสตร์ Thermal Sciences 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

แนวพื้นฐานของเธอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของของไหล กฎของก๊าซเชิงอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์ พลศาสตร์ของของไหล การสันดาปและการถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์การไหลแบบคงตัว วัฏจักรการทำความเย็น การไหลภายในและภายนอก

Fundamental concepts of thermodynamics and fluid mechanics; ideal gas law; the first law of thermodynamics and its applications; the

second law of thermodynamics; fluid dynamics; combustion and heat transfer; steady flow devices; refrigeration cycles; internal and external flows