การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร