การแปรรูปอาหาร 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร