การแปรรูปอาหาร 2

ดลฤดี พิชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร