การแปรรูปอาหาร 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดลฤดี พิชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร