เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชา