เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

15-113-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-3-4)

Electrical Instruments and Measurements วิชาบังคับกอน: - Prerequisite: -

หนวยวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟา คุณลักษณะและการแบง หมวดหมูของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสตรง กระแสสลับ แรงดันตรงและแรงดันสลับดวยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล การวัด กําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลังและพลังงาน การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนํา และความจุไฟฟา การวัดความถี่และคาบชวงเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง สัญญาณ การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา Units and standards of electrical measurement; instrument classification and characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments; power, power factor, and energy measurement; the measurement of resistance, inductance, and capacitance; frequency and period/time - interval measurement; noises; transducers; laboratory work on electrical instruments and measurements