หลักการเครื่องจักรกล

วีระศักดิ์ ไชยชาญ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชา