เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1