เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

15-112-206 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

15-112-206 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6)

Electrical Engineering Mathematics วิชาบังคับกอน: 01-025-102 คณิตศาสตร 2 Prerequisite: 01-025-102 Mathematics II

ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน วิเคราะหเวกเตอร อนุกรมฟูริเยร อินทิกัลฟูริเยร และผล การแปลงฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z สมมูลเมตริกซ การ ประยุกตคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา

Function of complex variable; vector analysis; Fourier series, Fourier integral, and Fourier transform; Laplace transform; Z-transform; equivalence of matrices; mathematical applications for electrical engineering